Διάθεση υπηρεσίας ABEKT e-opac

Με τη διαδικτυακή υπηρεσία «ΑΒΕΚΤ e-opac», το ΕΚΤ διαθέτει τις ψηφιακές συλλογές βιβλιοθηκών κατά αντιστοιχία με το μοντέλο παροχής εφαρμογών ως ολοκληρωμένης υπηρεσίας (Software as a Service). Στο μέλλον, σχεδιάζεται η δράση αυτή να διευρυνθεί και να διατεθεί μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ΑΒΕΚΤ e-opac» το ψηφιακό υλικό περισσότερων βιβλιοθηκών.

Προς το παρόν, είναι υπό εξέλιξη η διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου, για την ευρεία διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac, στο οποίο θα εντάσσονται οι δράσεις μετατροπής και φιλοξενίας που απαιτούνται για τα μεταδεδομένα και το ψηφιακό περιεχόμενο. Για αυτό το σκοπό, το ΕΚΤ καταγράφει το ενδιαφέρον φορέων που διαθέτουν ψηφιακές συλλογές και αναπτύσσεται περαιτέρω επικοινωνία μαζί τους, με στόχο την πλήρη καταγραφή και τυποποίηση των προαπαιτούμενων προδιαγραφών για τη διάθεση του υλικού τους μέσω της υπηρεσίας ABEKT e-opac.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ψηφιακών συλλογών βιβλιοθηκών στην υπηρεσία ABEKT e-opac είναι:

  1. να υπάρχει πλήρης βιβλιογραφική καταγραφή του ψηφιακού υλικού σε ISO2709 UNIMARC, π.χ. οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν ήδη τις συλλογές τους είχαν καταλογογραφήσει το υλικό αυτό σε ΑΒΕΚΤ.
  2. να υπάρχει αντιστοίχηση βιβλιογραφικής εγγραφής και ψηφιακού ή ψηφιακών αντικειμένων που αυτή περιγράφει
  3. να διαθέσει η βιβλιοθήκη το ψηφιακό υλικό και τα μεταδεδομένα σε ISO2709 UNIMARC στο ΕΚΤ, προκειμένου να ενταχθούν στα αντίστοιχα περιβάλλοντα και να διατίθενται στη συνέχεια, από τις υπολογιστικές εγκαταστάσεις του ΕΚΤ.

Οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν ψηφιακό υλικό και ενδιαφέρονται να διαχειριστούν και να διαθέσουν το υλικό τους μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθούν ειδικότερα, ανάλογα με τη συλλογή τους, για τις συνολικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή, φιλοξενία και περαιτέρω διαχείριση των δεδομένων τους μέσω των υπολογιστικών εγκαταστάσεων του ΕΚΤ.

 

Δείτε επίσης: