Επέκταση Εγκατάστασης

Εάν η βιβλιοθήκη επιθυμεί να επεκτείνει την εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ:

Α.   με την προμήθεια Υποσυστημάτων, ή / και

Β.   με την εγκατάσταση του συστήματος σε νέα Παραρτήματα της βιβλιοθήκης:

 1. Αποστέλλει αίτημα μέσω e-mail στο ΕΚΤ (abekt@ekt.gr) για την αποστολή επίσημης προσφοράς, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι διάθεσης του ΑΒΕΚΤ. Το e-mail πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

  ή / και

  • Όνομα Οργανισμού / Βιβλιοθήκης
  • Όνομα υπευθύνου βιβλιοθήκης ή οργανισμού, στον οποίο θα απευθυνθεί η προσφορά
  • Πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης
  • Τηλέφωνο 
  • Υποσυστήματα που επιθυμεί να προμηθευτεί,
  • Τοποθεσίες στις οποίες θα επεκταθεί η εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ π.χ. Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, κ.λπ.
  • Αριθμός υπολογιστών στους οποίους θα εγκατασταθεί το ΑΒΕΚΤ ανά Τοποθεσία.
 2. Η προσφορά αποστέλλεται από το ΕΚΤ σε διάστημα 10 ημερών από το αίτημα της βιβλιοθήκης.
 3. Εφόσον η βιβλιοθήκη αποφασίσει να προχωρήσει τη διαδικασία και προκειμένου να παραλάβει τα σχετικά έγγραφα, αποστέλλει μέσω e-mail στο ΕΚΤ συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα:

  ή/και

  • Όνομα Οργανισμού / Βιβλιοθήκης
  • Υποσυστήματα που θα προμηθευτεί η βιβλιοθήκη
  • Αριθμός ατόμων που θα εκπαιδευτούν,
  • Τοποθεσίες στις οποίες θα εγκατασταθεί το ΑΒΕΚΤ π.χ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, κ.λπ. και διευθύνσεις
  • Αριθμός υπολογιστών στους οποίους θα εγκατασταθεί το ΑΒΕΚΤ ανά Τοποθεσία. 
 4. Τα σχέτικά έγγραφα αποστέλλονται από το ΕΚΤ σε διάστημα 10 ημερών από το αίτημα της βιβλιοθήκης.
 5. Η βιβλιοθήκη, αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία και το αποστέλλει ως συνημμένο αρχείο μέσω e-mail στο ΕΚΤ, γνωστοποιώντας ότι συμφωνεί ή επισημαίνοντας τυχόν παρατηρήσεις της, προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό περιεχόμενο της σύμβασης.
 6. Το ΕΚΤ αποστέλλει στη βιβλιοθήκη το τελικό κείμενο της σύμβασης για υπογραφή. 
 7. Μόλις τα υπογεγγραμμένα αντίτυπα παραληφθούν από το ΕΚΤ ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες εγκατάστασης προς τη βιβλιοθήκη. 
 8. Τα αντίτυπα υπογράφονται από τη Διοίκηση και 1 από αυτά αποστέλλονται στη βιβλιοθήκη.