Γενικά για τις βιβλιοθήκες του ΑΒΕΚΤ

Μέχρι σήμερα περισσότερες από 2.694 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ που έχουν τεθεί σε διάθεση (ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501, 5.6). Την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6 έχουν προμηθευτεί 899 βιβλιοθήκες με 80 παραρτήματα*. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η κατανομή των βιβλιοθηκών που έχουν προμηθευτεί τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6:

Είδος βιβλιοθήκης

Πλήθος Βιβλιοθηκών

Ποσοστό

Ακαδημαϊκή

38

4,23%

Δημόσια

46

5,12%

Δημοτική

153

17,02%

Εθνική

3 0,33%

Ειδική

167

18,58%

Ειδική. Θρησκευτικό Ίδρυμα

24

2,67%

Ειδική. Κοινοβουλευτική  1 0,11%

Ειδική. Μουσείο

9

1,00%

Ειδική. Νομική

16

1,78%

Ειδική. Νοσηλευτικό Ίδρυμα

14

1,56%

Ειδική. Στρατιωτικός Οργανισμός

10

1,11%

Ειδική. Τραπεζικός Οργανισμός

7

0,78%

Σχολική

411

45,72%

Σύνολο

899

100,00%

 

 

 

Περισσότερα στοιχεία για τις δράσεις του ΕΚΤ καθώς και για την πολιτική διάθεσης του ΑΒΕΚΤ σε :

·         Δημόσιες Βιβλιοθήκες, δείτε εδώ.

·         Σχολικές Βιβλιοθήκες, δείτε εδώ.

·         Δημοτικές Βιβλιοθήκες, δείτε εδώ.

·         Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, δείτε εδώ.

·         Ειδικές Βιβλιοθήκες, δείτε εδώ.

 
* Σύμφωνα με τα στοιχεία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ έως τις 31/12/2016.