Τεχνικές Προδιαγραφές

Αναφορικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ, οι βιβλιοθήκες χρειάζεται να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω: