Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Το ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6 έχει εγκατασταθεί σε 38 βιβλιοθήκες δημόσιων και ιδιωτικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο*.

Σε όλες τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, το ΕΚΤ παρέχει δωρεάν την ένταξη του καταλόγου τους στο περιβάλλον «η Αργώ» (http://argo.ekt.gr/), στην ομάδα «Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες». Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι οι βιβλιοθήκες να διαθέτουν τον κατάλογό τους μέσω Διαδικτύου και του πρωτοκόλλου Ζ39.50 server, ανεξαρτήτως λογισμικού.

Για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ισχύουν οι γενικές διαδικασίες προμήθειας του ΑΒΕΚΤ (δείτε εδώ), εκπαίδευσης προσωπικού (δείτε εδώ) και ανανέωσης της συνδρομής υποστήριξης (δείτε εδώ). Εξαιρούνται οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν με τις συλλογές τους στη βάση δεδομένων του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ), οι οποίες μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν το ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης (δείτε εδώ).

 

* Σύμφωνα με τα στοιχεία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ έως τις 31/12/2015.