Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΒΕΚΤ 5.6

Η αγορά και η εγκατάσταση της υποδομής (υπολογιστές, λειτουργικό, web server κ.λπ.) που απαιτείται είναι υποχρέωση του οργανισμού που προμηθεύεται το ΑΒΕΚΤ. Η υποδομή αυτή θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος ΑΒΕΚΤ 5.6.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER)

Ο εξυπηρετητής που φιλοξενεί την βάση δεδομένων πρέπει να είναι τμήμα του τοπικού δικτύου (LAN). Οποιαδήποτε άλλη μορφή δικτύου VPN/WAN ή χρήση των υποσυστημάτων του ΑΒΕΚΤ με εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης δεν υποστηρίζεται. Οι ελάχιστες προδιαγραφές του εξυπηρετητή για την εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ σε τοπικό δίκτυο είναι:

 1. Επεξεργαστής Pentium IV / 2,4 GHz ή ταχύτερος, και κύρια μνήμη μεγαλύτερη από ή ίση με 1GB.
 2. Μονάδες δίσκων             
  Σκληρός δίσκος χωρητικότητας τουλάχιστον 40 GB formatted (7200rpm).
  Μονάδα CD-ROM ταχύτητας μεγαλύτερης ή ίσης του 32x.
 3. Υποσύστημα Backup      
  Συνίσταται CD Recorder και χρήση Re-writable CDs.
 4. Υποσύστημα UPS
 5. Λειτουργικό Σύστημα    
  Προεγκατεστημένα Windows 2000/2003/2008 Standard ή Enterprise Server. Να συνοδεύεται από άδειες πρόσβασης workstations ανάλογες του αριθμού χρηστών. Το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή πρέπει να είναι σε φυσική μηχανή και όχι σε εικονικό περιβάλλον.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ σε τοπικό δίκτυο, συνιστάται να υπάρχει δομημένη καλωδίωση στο τοπικό δίκτυο και Switch 10/100/1000 Mbps (αντί για ένα απλό HUB), με αριθμό θυρών τουλάχιστον αντίστοιχο του αριθμού των υπολογιστών. Το Switch να είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένο στο UPS.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CLIENT)

Οι ελάχιστες προδιαγραφές των υπολογιστών που θα αποτελέσουν σταθμό εργασίας για την  εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ είτε σε τοπικό δίκτυο είτε αυτόνομα, σε έναν μόνο υπολογιστή είναι:

 1. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας             
  PC με επεξεργαστή Pentium IV / 2,4 GHz ή ταχύτερο.
 2. Κύρια Μνήμη    
  Μεγαλύτερη από ή ίση με 1GB.
 3. Μονάδες δίσκων             
  Σκληρός δίσκος μεγαλύτερος από ή ίσος με 20 GB.          
  Μονάδα CD-ROM
 4. Οθόνη
  Έγχρωμη μεγέθους 15΄΄ ή μεγαλύτερη (συνιστάται 17΄΄), με ανάλυση 1024x768 Non Interlaced με υποστήριξη σε αυτή την ανάλυση 16 bit colour.
 5. Υποσύστημα UPS
 6. Λειτουργικό Σύστημα    
  Προεγκατεστημένα Windows 2000 professional ή XP professional ή Windows Vista ή Windows 7. Υποστήριξη Ελληνικών σε περιβάλλον WINDOWS.

Γ. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (προαιρετικό)

Laser με ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση των 5 σελίδων ανά λεπτό και ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi.

Δ. BARCODE READER (προαιρετικό)

Barcode reader που είτε θα παρεμβάλλεται στο πληκτρολόγιο είτε θα συνδέεται σε άλλη θύρα του Υπολογιστή, με κατάλληλο οδηγό για Windows 2000 ή Windows XP ή Vista ή Windows 7. Συνίσταται να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή αναγνωρίζει ελληνικούς χαρακτήρες σε Dos και Windows.

Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΒΕΚΤ 5.6

Για την εγκατάσταση του συστήματος ΑΒΕΚΤ 5.6 θα πρέπει οι υπολογιστές ήδη να:

 1. Έχουν προεγκατεστημένα σύμφωνα με όλες τις σχετικές προδιαγραφές το λειτουργικό σύστημα (Windows) καθώς και το λοιπό λογισμικό (π.χ. Office, Antivirus κ.λπ.),
 2. Είναι συνδεδεμένοι στο τοπικό δίκτυο LAN και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οποιαδήποτε άλλη μορφή δικτύου VPN/WAN ή Remote/terminal server χρήση, δεν υποστηρίζεται.
 3. ABEKT Z39.50 Server & Web Gate: Ειδικά για την εγκατάσταση του υποσυστήματος ABEKT Z39.50 Server & Web Gate απαιτείται η ύπαρξη:          
  1. Web Server 2000/2003/2008,  
  2. IIS 5 ή Apache2 (συνιστάται η ύπαρξη Apache2, ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί από το ΕΚΤ)           
  3. ADSL σύνδεσης στο Διαδίκτυο,             
  4. Static IP,          
  5. υποδομής για απομακρυσμένη πρόσβαση στον server, π.χ. MS Remote Desktop Connection, και να παρέχεται στο ΕΚΤ δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στον server.              
  6. ανάλογα με το σχεδιασμό και το βαθμό της επιθυμητής ασφάλειας του δικτύου, πιθανόν να απαιτείται η ύπαρξη δύο εξυπηρετητών, ενός file server και ενός internet server.

Σημείωση: Τόσο στον εξυπηρετητή (server) όσο και στους σταθμούς εργασίας, στις ελάχιστες προδιαγραφές θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι ελάχιστες προδιαγραφές του λειτουργικού συστήματος που θα εγκατασταθεί.