Ανανέωση Υποστήριξης

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ανανέωση της υποστήριξης του ΑΒΕΚΤ είναι η εξής:

 1. Δύο μήνες πριν τη λήξη της υποστήριξης το ΕΚΤ αποστέλλει στη βιβλιοθήκη μια προσφορά για την ετήσια ή τριετή ανανέωση της συνδρομής.
 2. Εφόσον η βιβλιοθήκη αποφασίσει να ανανεώσει τη συνδρομή υποστήριξης στο ΑΒΕΚΤ και προκειμένου να παραλάβει σχετικό σχέδιο σύμβασης, αποστέλλει μέσω e-mail στο ΕΚΤ (abekt@ekt.gr)  τα παρακάτω στοιχεία:
  • Όνομα Οργανισμού / Βιβλιοθήκης
  • Επιλογή ετήσιας ή τριετούς υποστήριξης 
 3. Το σχέδιο σύμβασης αποστέλλεται από το ΕΚΤ σε διάστημα 10 ημερών από το αίτημα της βιβλιοθήκης.
 4. Η βιβλιοθήκη, αφού ελέγξει το σχέδιο της σύμβασης, συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία και το αποστέλλει ως συνημμένο αρχείο μέσω e-mail στο ΕΚΤ, γνωστοποιώντας ότι συμφωνεί ή επισημαίνοντας τυχόν παρατηρήσεις της, προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό περιεχόμενο της σύμβασης.
 5. Το ΕΚΤ αποστέλλει στη βιβλιοθήκη 3 αντίτυπα της σύμβασης για υπογραφή,
 6. Σε 5 ημέρες από τη παραλαβή τους η βιβλιοθήκη τα υπογράφει και τα αποστέλλει στο ΕΚΤ.
 7. Μόλις τα υπογεγγραμμένα αντίτυπα παραληφθούν από το ΕΚΤ ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες υποστήριξης προς τη βιβλιοθήκη. 
 8. Τα αντίτυπα υπογράφονται από το Διευθυντή του ΕΚΤ και 2 από αυτά αποστέλλονται στη βιβλιοθήκη.