ΑΒΕΚΤ 5.6

Η τρέχουσα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 αποτελείται από τη Βασική Έκδοση και τα Υποσυστήματα. Η Βασική Έκδοση διατίθεται ως σύνολο και περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα και εφαρμογές:

 1. Κατάλογος: Ανάπτυξη βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων με καταχώρηση και ενημέρωση βιβλιογραφικών εγγραφών και εγγραφών καθιερωμένων τύπων, βάσει του προτύπου ISO 2709 και των διατάξεων UNIMARC Bibliographic και UNIMARC Authorities.
 2. Διαγραφή Εγγραφών: Διαγραφή βιβλιογραφικών εγγραφών.
 3. Αναζήτηση - Ανάκτηση: Αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης, αξιοποιώντας το αρχείο εγγραφών καθιερωμένου τύπου και τις σχετικές διασυνδέσεις και παραπομπές που έχουν δημιουργηθεί. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης σύνθετων ερωτήσεων καθώς και η εφαρμογή ποικίλων φίλτρων στα αποτελέσματα μίας αναζήτησης. Τα αποτελέσματα μίας αναζήτησης μπορούν να αποθηκευτούν σε διάφορες διατάξεις, μεταξύ των οποίων οι MarcXML και ISO2709 UNIMARC.
 4. Ανταλλαγή Δεδομένων: Εισαγωγή δεδομένων βιβλιογραφικών εγγραφών από διάταξη ISO 2709 UNIMARC και MARC 21, καθώς επίσης και εγγραφών καθιερωμένων τύπων από τη διάταξη UNIMARC Authorities. Παράλληλα, το υποσύστημα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων βιβλιογραφικών εγγραφών και εγγραφών καθιερωμένων τύπων σε διάταξη ISO 2709 UNIMARC, MARC-XML UNIMARC και UNIMARC Authorities.
 5. Εκτυπώσεις:
  • Δημιουργία, αποθήκευση και εκτύπωση καταλόγου βιβλιογραφικών εγγραφών, εγγραφών καθιερωμένων τύπων, τευχών περιοδικών εκδόσεων.
  • Δημιουργία, αποθήκευση και εκτύπωση ετικετών με γραμμοκώδικα μελών, γραμμοκώδικα αντιτύπων και με ταξιθετικά σύμβολα αντιτύπων.
 6. Λειτουργίες Βιβλιοθήκης:
  • Κυκλοφορία υλικού: Καταχώρηση και διαχείριση των μελών της βιβλιοθήκης και των πράξεων δανεισμού που πραγματοποιούνται.
  • Παραγγελίες: Καταχώρηση και διαχείριση αρχείου προμηθευτών και αρχείου των παραγγελιών που πραγματοποιεί η βιβλιοθήκη.
 7. Παρακολούθηση περιοδικών εκδόσεων: Αναλυτική παρακολούθηση των τευχών περιοδικών εκδόσεων και διαχείριση των συνδρομών της βιβλιοθήκης.
 8. Διαχείριση Κατάστασης Αντιτύπων: Αλλαγή της κατάστασης αντιτύπων αναφορικά με τη διαθεσιμότητά τους, εκτύπωση εκθέσεων, παροχή ποσοτικών στοιχείων για την κατάσταση των αντιτύπων και την πράξη δανεισμού στην οποία υπόκεινται. Το υποσύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον για την καταγραφή της ροής και της διαθεσιμότητας του υλικού από την κεντρική προς την κινητή βιβλιοθήκη.
 9. MARC Viewer: Εφαρμογή για την ανάγνωση αρχείων σε ISO 2709 διατάξεις UNIMARC Bibliographic & Authorities και MARC21.
 10. Database Back Up Utility: Ιδιαίτερα εύχρηστη εφαρμογή μέσω της οποίας, η βιβλιοθήκη μπορεί να:
  • πραγματοποιήσει αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων της σε οποιαδήποτε τοποθεσία του υπολογιστή ή σε έναν FTP διακομιστή,
  • να χρησιμοποιήσει τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν γίνει για να επαναφέρει τη βάση δεδομένων σε περίπτωση προβλήματος.
 11. Video Bug Recorder: Εφαρμογή για την εγγραφή σε αρχείο βίντεο των κινήσεων ενός χρήστη, μέσω των οποίων εντοπίζονται τυχόν πρόβλημα ή απορίες στη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ. Το αρχείο μπορεί να αποσταλεί με e-mail στο ΕΚΤ, προκειμένου να περιγραφή με ακρίβεια το πρόβλημα ή η απορία της βιβλιοθήκης.
 12. Διαχείριση Χρηστών: Εφαρμογή για τον διαχειριστή του ΑΒΕΚΤ, μέσω της οποίας, ορίζονται οι αρμοδιότητες του προσωπικού της βιβλιοθήκης στο ΑΒΕΚΤ, προκειμένου να λειτουργούν ως πιστοποιημένοι χρήστες για όλες τις λειτουργίες ή υποσυστήματα που προσθέτουν, διορθώνουν ή διαγράφουν δεδομένα στη βάση (π.χ. βιβλιογραφικές εγγραφές, δανεισμοί, στατιστικές κατηγορίες κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να διαχειριστεί το ιστορικό ενεργειών κάθε χρήστη και να δημιουργήσει σχετικές αναφορές.
 13. Ενεργοποίηση υποσυστημάτων ΑΒΕΚΤ: Πιστοποιείται η νομότυπη εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ σε κάθε υπολογιστή της βιβλιοθήκης. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα απλή διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται με αποστολή e-mail στο ΕΚΤ μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής «Ενεργοποίηση υποσυστημάτων ΑΒΕΚΤ».

Εκτός από τη Βασική Έκδοση, η βιβλιοθήκη μπορεί να προμηθευτεί επιπλέον κάποιο από τα παρακάτω Υποσυστήματα:

 1. Στατιστικά: Εξαγωγή δεικτών οι οποίοι καταδεικνύουν τη δραστηριότητα της βιβλιοθήκης, συμβάλλουν στην εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών της, όπως επίσης και στην αξιολόγηση και προώθηση των  δραστηριοτήτων της μέσω της:
  • Διατήρησης στατιστικών στοιχείων για τις χρεώσεις που πραγματοποιούνται, ανά κατηγορίες μελών και τίτλων.
  • Δημιουργίας εκθέσεων για την κατανομή των μελών και των τίτλων ανά στατιστικές κατηγορίες.
  • Δημιουργίας εκθέσεων για την κατανομή των χρεώσεων ανά στατιστικές κατηγορίες μελών και τίτλων.
 2. ABEKT Z39.50 Server & Web Gate: Διάθεση του καταλόγου της βιβλιοθήκης μέσω Διαδικτύου για αναζήτηση από απομακρυσμένους χρήστες.
 3. Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών: Με την υλοποίηση διαδικασιών Επιλεκτικής Διάδοσης Πληροφοριών (Selective Dissemination of Information), παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των χρηστών μέσω e-mail για τις νέες προσκτήσεις της βιβλιοθήκης, οι οποίες εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα τους.

 

Δείτε επίσης:

 • ΑΒΕΚΤ 5.6: Νέα έκδοση - νέες υπηρεσίεςΠαρουσίαση για την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 και τις νέες υπηρεσίες που παρέχονται, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Περιφέρειας: Φορείς γνώσης και πολιτιστικής ανάπτυξης», που διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καλαμάτας στις 18 Δεκεμβρίου 2008.