Ειδικές Βιβλιοθήκες

Το ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6 έχει εγκατασταθεί σε 248 ειδικές βιβλιοθήκες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών σε Ελλάδα και Κύπρο*. Ακολουθεί μια αριθμητική κατανομή των βιβλιοθηκών αυτών ανά τύπο ειδικής βιβλιοθήκης:

Είδος βιβλιοθήκης

Πλήθος Βιβλιοθηκών

Ειδική. Γενικά

167

Ειδική. Θρησκευτικό Ίδρυμα

24

Ειδική. Κοινοβουλευτική 

 

1

Ειδική. Μουσείο

9

Ειδική. Νομική

16

Ειδική. Νοσηλευτικό Ίδρυμα

14

Ειδική. Στρατιωτικός Οργανισμός

10

Ειδική. Τραπεζικός Οργανισμός

7

Σύνολο

241

 

Για τις ειδικές βιβλιοθήκες ισχύουν οι γενικές διαδικασίες προμήθειας του ΑΒΕΚΤ (δείτε εδώ), εκπαίδευσης προσωπικού (δείτε εδώ) και ανανέωσης της συνδρομής υποστήριξης (δείτε εδώ). Εξαιρούνται οι ειδικές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν με τις συλλογές τους στη βάση δεδομένων του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ), οι οποίες μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν το ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης (δείτε εδώ).

 

* Σύμφωνα με τα στοιχεία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ έως τις 31/12/2015.