Εκπαίδευση νέου προσωπικού

Η διαδικασία εκπαίδευσης νέου προσωπικού [1] της βιβλιοθήκης στο ΑΒΕΚΤ είναι η εξής:

 1. Η βιβλιοθήκη αποστέλλει αίτημα μέσω e-mail στο ΕΚΤ (abekt@ekt.gr) για την αποστολή επίσημης προσφοράς, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι διαδικασίες εκπαίδευσης στο ΑΒΕΚΤ. Το e-mail πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

  • Όνομα Οργανισμού που επιθυμεί να εκπαιδεύσει νέο προσωπικό
  • Όνομα υπευθύνου βιβλιοθήκης ή οργανισμού, στον οποίο θα απευθυνθεί η προσφορά
  • Πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης
  • Τηλέφωνο
 2. Η προσφορά αποστέλλεται από το ΕΚΤ σε διάστημα 10 ημερών από το αίτημα της βιβλιοθήκης.
 3. Εφόσον η βιβλιοθήκη αποφασίσει να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση και προκειμένου να παραλάβει τα σχετικά έγγραφα, αποστέλλει μέσω e-mail στο ΕΚΤ σχετική ενημέρωση, δηλώνοντας τον αριθμό των ατόμων που θα εκπαιδευτούν.
 4. Τα σχέτικά έγγραφα αποστέλλονται από το ΕΚΤ σε διάστημα 10 ημερών από το αίτημα της βιβλιοθήκης.
 5. Η βιβλιοθήκη, αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία το αποστέλλει ως συνημμένο αρχείο μέσω e-mail στο ΕΚΤ, γνωστοποιώντας ότι συμφωνεί ή επισημαίνοντας τυχόν παρατηρήσεις της, προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό περιεχόμενο της σύμβασης.
 6. Το ΕΚΤ αποστέλλει στη βιβλιοθήκη  τη σύμβασης για υπογραφή. . 
 7. Μόλις τα υπογεγγραμμένα αντίτυπα παραληφθούν από το ΕΚΤ ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τη βιβλιοθήκη. 
 8. Τα αντίτυπα υπογράφονται από τη Διοίκηση και 1 από αυτά αποστέλλονται στη βιβλιοθήκη.

 

[1] Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση νέου προσωπικού είναι η βιβλιοθήκη να έχει ήδη προμηθευτεί το ΑΒΕΚΤ.

Δείτε επίσης: