Γενικά για τις υπηρεσίες που συνοδεύουν ΑΒΕΚΤ

Για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ελληνικών βιβλιοθηκών, το ΕΚΤ διαθέτει το ΑΒΕΚΤ και τις σχετικές με αυτό υπηρεσίες σε ένα οργανωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος από τη βιβλιοθήκη και τους χρήστες της. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης του ΑΒΕΚΤ αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της διαδικασίας διάθεσης. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για υπηρεσίες που συνοδεύουν τη διάθεση του ΑΒΕΚΤ και σχετίζονται με:

  1. την εκπαίδευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης,
  2. την υποστήριξη στη χρήση του συστήματος,
  3. τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που απαιτείται για την εγκατάσταση και την εκπαίδευση.