Δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ στις βιβλιοθήκες του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών

Ημερομηνία: 
24/01/2013

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι κεντρικός φορέας οργάνωσης και διάθεσης περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας, και, στις μεταξύ άλλων θεσμοθετημένες λειτουργίες του, εντάσσεται η ανάπτυξη και η ενημέρωση του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών βιβλιοθηκών (eskep.ekt.gr). Σε αυτό το πλαίσιο, από το 1983, το ΕΚΤ συνεργάζεται με τις ελληνικές επιστημονικές και τεχνολογικές βιβλιοθήκες για τη συγκέντρωση των δεδομένων των περιοδικών που διαθέτουν στις συλλογές τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αρκετές βιβλιοθήκες έχουν επισημάνει την έλλειψη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταχώρηση των περιοδικών εκδόσεων και των τευχών των συλλογών τους και ως εκ τούτου ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στην ενημέρωση και διατήρηση της βάσης δεδομένων του ΕΣΚΕΠ.

Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, και παράλληλα διευρύνοντας τις δράσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών βιβλιοθηκών, το ΕΚΤ προχώρησε στη δωρεάν διάθεση της Βασικής Έκδοσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και των σχετικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης. Η προσφορά αυτή απευθύνεται στις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν με τις συλλογές τους στη βάση δεδομένων του ΕΣΚΕΠ. Με τη χρήση της Βασικής Έκδοσης του ΑΒΕΚΤ 5.6, οι βιβλιοθήκες του ΕΣΚΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων λειτουργιών, να καταλογογραφούν τις περιοδικές εκδόσεις της συλλογής τους και να καταχωρούν τα τεύχη που διαθέτουν. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης, με αυτοματοποιημένο τρόπο, των παραπάνω στοιχείων στο ΕΚΤ για την άμεση ενημέρωση του ΕΣΚΕΠ.

Οι βιβλιοθήκες έχουν ήδη ενημερωθεί από το ΕΚΤ για τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί, εφόσον επιθυμούν να προμηθευτούν δωρεάν το ΑΒΕΚΤ 5.6 και τις σχετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης για δύο έτη. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα Προώθησης Προϊόντων του ΕΚΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση abekt@ekt.gr (κα Μ. Κουνάδη, τηλ. 2107273970).